تعداد مقالات: 599
252. انسان و مفهوم شهر

دوره 2، شماره 25 و 26، پاییز 1387، صفحه 38-43

غلامرضا میثاقیان


253. خوانش جنسیتی شهروندی

دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 44-71

ژاله شادی‌طلب


255. بررسی شیوه های تامین منابع مالی در بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)

دوره 4، شماره 43 و 44، زمستان 1392، صفحه 53-70

مرتضی جعفرزاده نجار؛ مینا جنتی نمین


256. مؤلفه های مؤثر بر ادراک و ارتباط بصری در منظر شهری تاریخی

دوره 4، شماره 55 و 56، پاییز 1395، صفحه 53-62

مهری مطهری راد


259. ساماندهی و بهسازی گذر مروی

دوره 2، شماره 27 و 28، تابستان 1388، صفحه 58-63

مرتضی عمرانی؛ محمد رضا منوچهری


260. برنامه ریزی برای شهر بمبئی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 66-72

چارلز کرآ


262. مرزهای حفاظت، احیا، و مرمت بناهای عامیانه و یادمانی

دوره 1، شماره 12 و 13، پاییز 1382، صفحه 70-77

غلامحسین معماریان


264. توسعه فضاهای عمومی چند سطحی در بافت مرکزی شهر مشهد

دوره 3، شماره 39 و 40، پاییز 1391، صفحه 70-81

مصطفی عباس زادگان؛ مسعود الهی؛ محمد انام پور


265. حاشیه ی ناپایدار، چالشی فراروی شهر پایدار

دوره 3، شماره 41 و 42، پاییز 1391، صفحه 72-80

علویه السادات علوی


266. حضور موثر مردمی بستر احیای مناطق تاریخی شهرها

دوره 1، شماره 11، بهار 1382، صفحه 76-89

سید عباس یزدانفر


270. شبکه های اطلاعات شهری مراجعی برای پژوهش

دوره 1، شماره 1، پاییز 1379، صفحه 87-89

محمد سعید ایزدی


271. بررســی نقش نظریه حق به شــهر در تولید و بازتولید فضای شـهری

دوره 4، شماره 49 و 50، تابستان 1394، صفحه 88-99

علی اکبر تقوایی؛ داوود عزیزی؛ احمد یزدانیان


273. ارتقای دلبستگی مکانی در فرآیند بازآفرینی بافت‌های شهری کهن

دوره 4، شماره 45 و 46، تابستان 1393، صفحه 94-109

محمدرضا پورجعفر؛ سمانه خبیری