نویسنده = مصطفی حسین آبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی تجارب تأمین مالی نوسازی بافتهای فرسوده شهری در ایران و جهان

دوره 3، شماره 37 و 38، پاییز 1390، صفحه 7-18

مصطفی حسین آبادی؛ اصغر محیط سکه روانی