نویسنده = مجید کیانپور
تعداد مقالات: 6
2. سخن مدیر مسئول

دوره 3، شماره 39 و 40، پاییز 1391، صفحه 2-3

مجید کیانپور


5. جوانان و برنامه های نوسازی بافتهای نابسامان شهری

دوره 3، شماره 37 و 38، پاییز 1390، صفحه 20-23

مجید کیانپور


6. سخنرانی اختتامیه

دوره 3، شماره 35 و 36، پاییز 1390، صفحه 52-54

مجید کیانپور