نویسنده = پویا علاءالدینی
تعداد مقالات: 4
1. الزامات و امکانات بازآفرینی در بافت های میانی شهرها

دوره 4، شماره 51 و 52، زمستان 1394، صفحه 10-13

پویا علاءالدینی


3. تجربۀ بهسازی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی سنندج: دیدگاههای ذینفعان

دوره 3، شماره 33 و 34، زمستان 1389، صفحه 10-21

پویا علاءالدینی؛ احمد غنی


4. اسکان غیررسمی در مشهد: بررسی وضعیت سکونتگاهها و تمهیدات ساماندهی

دوره 2، شماره 23 و 24، تابستان 1387، صفحه 76-87

پویا علاءالدینی؛ آراز امین ناصری