نویسنده = ترانه صابری ناصری
تعداد مقالات: 1
1. تجربیات جهانی برای توانمندسازی جوامع در بافت های شهری

دوره 3، شماره 39 و 40، پاییز 1391، صفحه 83-94

ترانه صابری ناصری