نویسنده = محمد رضا مثنوی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی پیرامون باز زنده سازی مراکز شهری

دوره 3، شماره 41 و 42، پاییز 1391، صفحه 23-35

فرخنده جوهری؛ محمدرضا پورجعفر؛ محمد رضا مثنوی