نویسنده = شهین‌دخت برق جلوه
درآمدی بر چارچوب برنامه پژوهش هویت شهری

دوره 2، شماره 25 و 26، آذر 1387، صفحه 138-141

شهین‌دخت برق جلوه