نویسنده = شاهو کشاورزی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی کتاب؛ دگرگونی شهرها، باززنده‌سازی میدان

دوره 2، شماره 25 و 26، پاییز 1387، صفحه 164-165

هوشمند علیزاده؛ شاهو کشاورزی