نویسنده = امین اخوان کفاش
تعداد مقالات: 1
1. روایت: سینما گلشن یزد

دوره 4، شماره 53 و 54، تابستان 1395، صفحه 286-289

امین اخوان کفاش