نویسنده = زهرا فراهانی
تعداد مقالات: 1
1. منظر شهری تاریخی، تعریف و ایجابات چند و چون

دوره 4، شماره 55 و 56، پاییز 1395، صفحه 44-52

زهرا فراهانی