نویسنده = مهدی صفی
تعداد مقالات: 1
1. یکپارچگی مفهومی کلیدی در رویکرد منظر شهری تاریخی (نمونه موردی: شهر نائین)

دوره 4، شماره 55 و 56، پاییز 1395، صفحه 63-73

سلمان حیدری؛ بهرنگ بهرامی؛ مهدی صفی؛ حسین حضرت