نویسنده = ملیحه جاویدمهر
شناسایی معیارهای طراحی منظر شهری با رویکرد پاسخ دهی محیطی(نمونه موردی:سرای محله جمالزاده)

دوره 4، شماره 55 و 56، مهر 1395، صفحه 103-117

مینو قره بگلو؛ احد نژادابراهیمی؛ ملیحه جاویدمهر