نویسنده = ژاله شادی‌طلب
«کیفیت زندگی»، مفهومی به‌غایت پیچیده

دوره 4، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 12-35

ژاله شادی‌طلب؛ سمانه ابراهیم‌پور


از نابرابری‌های جنسیتی تا کیفیت زندگی زنان

دوره 4، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 36-79

ژاله شادی‌طلب


سخن سردبیر ویژه

دوره 4، شماره 57 و 58، شهریور 1396، صفحه 6-7

ژاله شادی‌طلب


در جستجوی شهروندی فراگیر

دوره 4، شماره 57 و 58، شهریور 1396، صفحه 19-43

ژاله شادی‌طلب؛ سمانه ابراهیم‌پور


خوانش جنسیتی شهروندی

دوره 4، شماره 57 و 58، شهریور 1396، صفحه 44-71

ژاله شادی‌طلب


کار شایسته: حق شهروندی زنان کارگر

دوره 4، شماره 57 و 58، شهریور 1396، صفحه 129-155

ژاله شادی‌طلب؛ سمانه ابراهیم‌پور؛ سونیا غفاری