نویسنده = ژاله شادی‌طلب
تعداد مقالات: 7
2. «کیفیت زندگی»، مفهومی به‌غایت پیچیده

دوره 4، شماره 61، بهار 1397، صفحه 12-35

ژاله شادی‌طلب؛ سمانه ابراهیم‌پور


3. از نابرابری‌های جنسیتی تا کیفیت زندگی زنان

دوره 4، شماره 61، بهار 1397، صفحه 36-79

ژاله شادی‌طلب


4. سخن سردبیر ویژه

دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 6-7

ژاله شادی‌طلب


5. در جستجوی شهروندی فراگیر

دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 19-43

ژاله شادی‌طلب؛ سمانه ابراهیم‌پور


6. خوانش جنسیتی شهروندی

دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 44-71

ژاله شادی‌طلب


7. کار شایسته: حق شهروندی زنان کارگر

دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 129-155

ژاله شادی‌طلب؛ سمانه ابراهیم‌پور؛ سونیا غفاری