نویسنده = مینا سعیدی شهروز
تعداد مقالات: 1
1. دسترسی به شهر و حقوق شهروندی: تردد روزانة زنان در تهران

دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 194-199

مینا سعیدی شهروز