نویسنده = سعید معیدفر
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل جنسیتی منشور مسئولیت اجتماعی وزارت راه و شهرسازی

دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 232-237

سعید معیدفر