نویسنده = الهه کشیری
تعداد مقالات: 2
1. انجمن بین‌المللی مطالعات کیفیت زندگی

دوره 4، شماره 61، بهار 1397، صفحه 247-251

الهه کشیری


2. سنجش به‌زیستی در استرالیا

دوره 4، شماره 61، بهار 1397، صفحه 252-256

الهه کشیری