نویسنده = پدرام مهرائی
تعداد مقالات: 5
3. شاخص به‌زیستی کانادا

دوره 4، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 257-266

پدرام مهرائی


4. شاخص‌های جهانی مرتبط با کیفیت زندگی

دوره 4، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 267-271

پدرام مهرائی


5. شاخص‌های جهانی برابری جنسیتی و جایگاه ایران

دوره 4، شماره 61، خرداد 1397، صفحه 272-279

پدرام مهرائی