نویسنده = منا عرفانیان سلیم
تعداد مقالات: 4
3. سخن سردبیر؛ امید در بافت های هدف بازآفرینی شهری

دوره 4، شماره 59 و 60، پاییز 1396، صفحه 4-5

منا عرفانیان سلیم


4. سخن سردبیر: غلبه کمیت در فرایند رسیدن به کیفیت

دوره 4، شماره 53 و 54، تابستان 1395، صفحه 4-5

منا عرفانیان سلیم