نویسنده = استیون تیزدل
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی مجدد کیفیت محله های تاریخی شهری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 6-17

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ حمید خادمی (مترجم)


2. چالش های اقتصادی محله های تاریخی شهر

دوره 1، شماره 2، زمستان 1379، صفحه 29-49

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ محمد تقی زاده مطلق (مترجم)


3. محله های تاریخی شهری

دوره 1، شماره 1، پاییز 1379، صفحه 8-17

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ حمید خادمی (مترجم)


4. احیای محله های صنعتی و تجاری

دوره 1، شماره 1، پاییز 1379، صفحه 18-52

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ حمید خادمی (مترجم)


5. به سوی احیای موفقیت آمیز محله های تاریخی شهر

دوره 1، شماره 1، پاییز 1379، صفحه 64-77

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ حمید خادمی (مترجم)