نویسنده = تام دیوید میور
تعداد مقالات: 1
1. نهادهای مرکزی موثر بر طراحی، برنامه ریزی و احیاء شهری

دوره 1، شماره 3، بهار 1380، صفحه 127-129

تام دیوید میور؛ نیلپر هنرور (مترجم)