نویسنده = علی علی الجنابیان
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم بازآفرینی شهری در نظر و عمل گفت و گو با دکتر سید محسن حبیبی

دوره 4، شماره 51 و 52، زمستان 1394، صفحه 55-59

علی علی الجنابیان؛ زهره دودانگه