نویسنده = شهرزاد مهدوی (مترجم)
طرحهای بازآفرینی محلات شهری مورد پژوهی: چین

دوره 1، شماره 14، اسفند 1382، صفحه 60-75

آنه - ماری برودهو؛ شهرزاد مهدوی (مترجم)


آینده توسعه شهری برنامه ریزی شده در جهان سوم: جهت گیری های نو

دوره 1، شماره 9 و 10، اسفند 1381، صفحه 43-55

چارلز ال.شوگیل؛ شهرزاد مهدوی (مترجم)