نویسنده = شهرزاد مهدوی (مترجم)
تعداد مقالات: 4
1. طرحهای بازآفرینی محلات شهری مورد پژوهی: چین

دوره 1، شماره 14، زمستان 1382، صفحه 60-75

آنه - ماری برودهو؛ شهرزاد مهدوی (مترجم)


2. آینده توسعه شهری برنامه ریزی شده در جهان سوم: جهت گیری های نو

دوره 1، شماره 9 و 10، زمستان 1381، صفحه 43-55

چارلز ال.شوگیل؛ شهرزاد مهدوی (مترجم)