نویسنده = اعظم خاتم
تعداد مقالات: 2
1. طرح توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهر اصفهان (مطالعات وضع موجود)

دوره 2، شماره 27 و 28، تابستان 1388، صفحه 76-83

اعظم خاتم؛ سوسن کرمانی؛ مسعود جودی؛ مانی معمار صادقی؛ سرو حوری