نویسنده = مرسده قیومی
تعداد مقالات: 1
1. توالی منطقی فعالیت ها برای ارائه طرح مرمت

دوره 1، شماره 11، بهار 1382، صفحه 29-43

مرسده قیومی