نویسنده = احمد امین پور (مترجم)
تعداد مقالات: 1
1. راهبردهای حفاظت و مرمت (با رویکرد به منشور بورا)

دوره 1، شماره 12 و 13، پاییز 1382، صفحه 9-16

احمد امین پور (مترجم)