نویسنده = اصغر ارجمندنیا (ترجمه و اقتباس)
تعداد مقالات: 1
1. احیای اقتصادی بافت قدیم شهری - دستاوردهای دو تجربه

دوره 1، شماره 14، زمستان 1382، صفحه 76-88

اصغر ارجمندنیا (ترجمه و اقتباس)