نویسنده = مجید روستا سکه روانی (ترجمه و اقتباس)
تعداد مقالات: 1
1. آموزه ها و برنامه های بازسازی پس از زلزله ترتیبات سازمانی - ساختارهای مهم

دوره 1، شماره 18 و 19، بهار 1384، صفحه 73-83

مجید روستا سکه روانی (ترجمه و اقتباس)