نویسنده = مجید روستا سکه روانی (تهیه و تنظیم)
تعداد مقالات: 1
1. تجربه ها و برنامه های اجرایی ایران در زمینه بازسازی

دوره 1، شماره 18 و 19، بهار 1384، صفحه 86-99

مجید روستا سکه روانی (تهیه و تنظیم)