نویسنده = امیر رضاپور مقدم (مترجم)
تعداد مقالات: 1
1. اصولی برای حفاظت و مرمت میراث فرهنگی (منشور کراکف 2000)

دوره 1، شماره 18 و 19، بهار 1384، صفحه 108-110

امیر رضاپور مقدم (مترجم)