نویسنده = علیرضا محمدی
تعداد مقالات: 3
2. توسعه اجتماع - محور (CDD): ساز و کاری برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی

دوره 2، شماره 23 و 24، تابستان 1387، صفحه 88-105

علیرضا محمدی؛ مجید روستا


3. چالش سنت و نوگرایی در بازارهای سنتی شهرها موردپژوهی: بازار سنتی شهر زنجان

دوره 2، شماره 20، تابستان 1386، صفحه 104-122

ابوالفضل مشکینی؛ علیرضا محمدی