نویسنده = مرتضی عمرانی
تعداد مقالات: 1
1. ساماندهی و بهسازی گذر مروی

دوره 2، شماره 27 و 28، تابستان 1388، صفحه 58-63

مرتضی عمرانی؛ محمد رضا منوچهری