نویسنده = هلیا شاهمیری
طرح جامع حفاظت بافت تاریخی شیراز، گزارش مأموریت ایران (ترجمه)

دوره 4، شماره 53 و 54، شهریور 1395، صفحه 187-192

میثم دقتی؛ هلیا شاهمیری


معرفی کنفرانس ها و همایش های تخصصی

دوره 3، شماره 37 و 38، آبان 1390، صفحه 157-163

هلیا شاهمیری


معرفی پروژه محرک توسعه پارک فرهنگی قاهره – مصر

دوره 3، شماره 33 و 34، اسفند 1389، صفحه 105-114

هلیا شاهمیری