نویسنده = آزاده آقالطیفی
تعداد مقالات: 3
1. معرفی کتاب: مجموعه کتاب های "نوسازی و توسعه محلی"

دوره 4، شماره 49 و 50، تابستان 1394، صفحه 313-318

آزاده آقالطیفی


2. سخن سردبیر: کیفیت و الزامات آن در فرآیند بازآفرینی شهری

دوره 4، شماره 47 و 48، زمستان 1393، صفحه 4-5

آزاده آقالطیفی