نویسنده = منا عرفانیان سلیم
تعداد مقالات: 7
1. سخن سردبیر

دوره 4، شماره 57 و 58، شهریور 1396، صفحه 4-5

منا عرفانیان سلیم


2. سخن سردبیر

دوره 4، شماره 55 و 56، مهر 1395، صفحه 4-5

منا عرفانیان سلیم


3. سخن سردبیر: جستار کیفیت؛ جریانی فرهنگی در مقیاسی ملی

دوره 4، شماره 51 و 52، اسفند 1394، صفحه 3-3

منا عرفانیان سلیم


4. سرمقاله

دوره 4، شماره 45 و 46، شهریور 1393، صفحه 6-7

منا عرفانیان سلیم


5. بازشناسی جایگاه بازار سرشور در ساختار کنونی شهر مشهد

دوره 4، شماره 43 و 44، اسفند 1392، صفحه 17-29

منا عرفانیان سلیم؛ آزاده اصغرزاده