کلیدواژه‌ها = حفاظت
تجربیات جهانی برای توانمندسازی جوامع در بافت های شهری

دوره 3، شماره 39 و 40، مهر 1391، صفحه 83-94

ترانه صابری ناصری


اصطلاحات و واژه شناسی مرمت

دوره 1، شماره 12 و 13، آذر 1382، صفحه 4-8

سید محسن حبیبی


حفاظت از آثار تاریخی - فرهنگی

دوره 1، شماره 12 و 13، آذر 1382، صفحه 26-30

محمد حسن محبعلی


چالش های اقتصادی محله های تاریخی شهر

دوره 1، شماره 2، اسفند 1379، صفحه 29-49

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ محمد تقی زاده مطلق (مترجم)