دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1379 (تجربه های جهانی مرمت شهری) 
2. محله های تاریخی شهری

صفحه 8-17

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ حمید خادمی (مترجم)


3. احیای محله های صنعتی و تجاری

صفحه 18-52

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ حمید خادمی (مترجم)


6. به سوی احیای موفقیت آمیز محله های تاریخی شهر

صفحه 64-77

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ حمید خادمی (مترجم)