دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1379 (تجربه های جهانی مرمت شهری) 
3. ارزیابی مجدد کیفیت محله های تاریخی شهری

صفحه 6-17

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ حمید خادمی (مترجم)


5. چالش های اقتصادی محله های تاریخی شهر

صفحه 29-49

استیون تیزدل؛ تنر اک؛ تیم هیث؛ محمد تقی زاده مطلق (مترجم)