دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، بهار 1380، صفحه 1-136 (تجربه های ایرانی مرمت شهری) 
2. باغ در مفهوم باغ

صفحه 4-13

محمد امین میرفندرسکی


5. مداخله گام به گام و هسته ای

صفحه 43-53

محمدرضا قانعی؛ محمد رحیم اخوت


11. شهر دوست

صفحه 113-116

حمیدرضا سپهری