دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، پاییز 1380، صفحه 1-152 (تجربه های ایرانی مرمت شهری) 
6. طرح مرمت شهری بافت مرکز تاریخی کرمانشاه

صفحه 68-79

شیوا اسدالهی؛ سید محسن حبیبی (مشاور طرح)