دوره و شماره: دوره 1، شماره 6 و 7، بهار 1381، صفحه 1-167 (طراحی شهری در جهان امروز) 
3. طراحی شهری و تجدید حیات شهری

صفحه 18-35

ماریون رابرتز؛ بهرام معلمی (مترجم)


4. درباره شهر

صفحه 36-47

دورین مسی؛ بهرام معلمی (مترجم)


5. آنچه طراحان شهری باید بدانند

صفحه 48-71

آن ورنز مودون؛ بهرام معلمی (مترجم)


7. بافت سکونتگاه: بررسی یک محله در داکا

صفحه 118-131

قاضی عزیزالمولا؛ محمد تقی زاده مطلق (مترجم)


8. شهرهای ساحل غربی آمریکا

صفحه 132-141

جان پونتر؛ محمد تقی زاده مطلق (مترجم)