دوره و شماره: دوره 1، شماره 11، بهار 1382، صفحه 1-108 (مرمت) 
2. حفاظت بناهای تاریخی

صفحه 6-13

باقر آیت الله زاده شیرازی