دوره و شماره: دوره 1، شماره 11، بهار 1382، صفحه 1-108 (مرمت)