دوره و شماره: دوره 1، شماره 12 و 13، پاییز 1382، صفحه 1-172 (مرمت) 
3. ارزش گذاری به منظور حفاظت

صفحه 17-25

برنارد فیلدن؛ یوکا یوکیلتو؛ بهرام معلمی (مترجم)


15. مدیریت محوطه های میراث جهانی

صفحه 135-143

برنارد فیلدن؛ یوکا یوکیلتو؛ بهرام معلمی (مترجم)