دوره و شماره: دوره 1، شماره 14، زمستان 1382، صفحه 1-152 (اقتصاد عمران و بهسازی شهری) 
2. اقتصاد وارونه

صفحه 24-33

فیلیپ ارنژه؛ مهشید نونهالی (مترجم)


5. طرحهای بازآفرینی محلات شهری مورد پژوهی: چین

صفحه 60-75

آنه - ماری برودهو؛ شهرزاد مهدوی (مترجم)