دوره و شماره: دوره 1، شماره 17، پاییز 1383، صفحه 1-100 (زمین لرزه تهدیدها، چالش ها، راهبردها) 
3. برنامه استراتژیک برای شهر بم

صفحه 82-85

سید علی رضا امامی نجف آبادی