دوره و شماره: دوره 1، شماره 18 و 19، بهار 1384، صفحه 1-132 (زمین لرزه تهدیدها، چالشها، راهبردها)