دوره و شماره: دوره 4، شماره 45 و 46، تابستان 1393، صفحه 1-168 (فقط چکیده مقاله ها قابل دریافت است.) 
3. سرمقاله

صفحه 6-7

منا عرفانیان سلیم