دوره و شماره: دوره 4، شماره 55 و 56، پاییز 1395، صفحه 1-239 
3. سخن سردبیر

صفحه 4-5

منا عرفانیان سلیم


13. کشاورزی در منظر شهری با رویکرد توسعه و شناخت چالش های آن

صفحه 118-124

علی شرقی؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ مرضیه مولایی