دوره و شماره: دوره 4، شماره 57 و 58، تابستان 1396، صفحه 1-288 («ویژه‌نامه جنسیت و شهروندی» - تنها صفحه اول مطالب قابل دریافت هستند.) 
3. سخن سردبیر

صفحه 4-5

منا عرفانیان سلیم


7. در جستجوی شهروندی فراگیر

صفحه 19-43

ژاله شادی‌طلب؛ سمانه ابراهیم‌پور


10. زنان و تحول معنایی شهروندی

صفحه 81-84

نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی


13. آگاهی زنان از حقوق مدنی

صفحه 100-107

مریم زارعیان؛ نفیسه اردلانی


15. کار شایسته: حق شهروندی زنان کارگر

صفحه 129-155

ژاله شادی‌طلب؛ سمانه ابراهیم‌پور؛ سونیا غفاری


16. گسترش شهروندی زنان و نظام آموزش عالی

صفحه 156-169

خدیجه کشاورز؛ شقایق یوسفی مقدم