دوره و شماره: دوره 4، شماره 61، بهار 1397، صفحه 1-348 (ویژه‌نامه جنسیت و کیفیت زندگی شهری) 
5. «کیفیت زندگی»، مفهومی به‌غایت پیچیده

صفحه 12-35

ژاله شادی‌طلب؛ سمانه ابراهیم‌پور


10. جداسازی جنسیتی فضاهای شهری و کیفیت زندگی زنان

صفحه 108-116

نسیم‌السادات محبوبی شریعت‌پناهی؛ مریم جنگ‌زرگری