دوره و شماره: دوره 2، شماره 20، تابستان 1386، صفحه 1-124 (بازار در آینده)